Adatvédelmi leírás

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATI. A Szabályzat célja  

 1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Webvill . által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket
 2. és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
 3. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott határozat szerint az Webvill a 52564640
 4. Nyilvántartási szám alatt a jogszabályok szerint csomagküldő (479102) tevékenységet folytathat
                  
 5. A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára,
 6. tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait,
 7. különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során
 8. (adatvédelem). 1. II. Fogalom meghatározások
 2. Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat,
 3. az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés
 4. során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
 5. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása,
 6. feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése.
 7. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk
 8. megakadályozása is;
 9. Adatkezelő: a Webvill. (székhelye: 2119 Pécel Levendula u 48/A.);
 10. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
 11. végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 12. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 13. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 14. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
 15. aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 16. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
 17. Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
 18. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált
 19. eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai
 20. műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése. 1. III. A kezelt személyes adatok köre
 2. 3.1. A felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely,
 3. születési hely és idő.
 4. 3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező
 5. számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az
 6. adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
 7. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye
 8. nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói
 9. adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag
 10. az adatkezelő fér hozzá.IV. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

 • 4.1. Az adatkezelésre a www.webvill.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak
 • önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a
 • felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik
 • felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
 • nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes
 • hozzájárulása.
 • 4.2. Az adatkezelés célja a www.webvilll.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen
 • szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásnál találhatók.


 • 4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer
 • technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

 • 4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja
 • fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől
 • eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

 • 4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért
 • kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben
 • felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra
 • tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség
 • kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.V. Az adatkezelés elvei

 • 5.1. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
 • 5.2. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.


 • 5.3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem
 • terjeszkedhetnek túl.
 • 5.4. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához
 • szükséges ideig teszi lehetővé.
 • 5.5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes
 • adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására • VI. Alkalmazott adatvédelmi irányelvek
 • 6.1. A Webvill  szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes
 • adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 • 6.2. A Webvill  mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek
 • és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem
 • adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az
 • érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem
 • tartalmazhat.
 • 6.3. A Webvill . bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-
 • , vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme,
 • szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé
 • teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.
 • 6.4. A  Webvill. rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak

                össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy

                                                                                   szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 • 6.5. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra
 • kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását
 • megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 • 6.6. A Webvill  mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által

           rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint,

         elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem

                   érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.


 • 6.7. A Webvill  kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat
 • a technikai intézkedéseket,amelyek biztosítják ,hogy a felvett tárolt illetve kezelt adatok védettek legyenek
         
 •             illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
 • felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet,